Teksten

Teksten van de Vooruitgroep

De N-VA en haar “Slag om België” 2014. De Vooruitgroep vraagt tekst en uitleg aan de N-VA

20 december 2012
Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter ons liggen en het directe electorale strijdgewoel is weggeëbd, is het volgens de Vooruitgroep tijd voor een grondige analyse van de politieke situatie, met name van de verkiezingsoverwinning van de N-VA op 14 oktober 2012 als opmaat naar de Vlaamse en federale verkiezingen van 2014. Het is bekend dat de verkiezingen van 2012 voor de N-VA, als Slag om Vlaanderen, een voorproef moesten worden van de Slag om België, die in 2014 gestreden gaat worden. Ook de inzet is bekend: de partij wil een dermate goed resultaat neerzetten dat ze écht incontournable wordt. Ze kan de Vlaamse regering dan naar haar hand zetten, terwijl ook een federale meerderheid zonder haar eenvoudigweg niet meer gevormd kan worden. Dat bezorgt haar dan de hefboom om het huidige België uit zijn hengsels te lichten en een confederaal België met een semionafhankelijk Vlaanderen af te dwingen. Of misschien wel een onafhankelijk Vlaanderen tout court…

De volledige tekst kan je hier downloaden: Vooruitgroep_opiniestuk_19.pdf

Democratie als stem van de onderstroom of democratie als omgaan met verschillen?

26 oktober 2012
In een interview kort voor de verkiezingen liet Bart De Wever het volgende optekenen: “We staan niet veraf van een democratische revolutie in Vlaanderen. Die vertaalt zich in goede resultaten voor de N-VA in de peilingen.” Die goede peilingsresultaten zijn ondertussen ook vertaald in sterke verkiezingsresultaten bij de jongste verkiezingen. Die verkiezingsoverwinning van de N-VA is, aldus Bart De Wever, een graadmeter voor de gezondheid van onze democratie: hoe sterker N-VA scoort, hoe beter het gesteld is met de democratie in ons land.

Dit opiniestuk werd gepubliceerd op de website van de Ronde Tafel van Socialisten, 26 oktober 2012: [[http://www.rondetafelvansocialisten.be/archives/1348]].
Het pdf-bestand is voorlopig niet beschikbaar.

Brussel is niet gebaat bij oude wijn in versleten zakken

13 maart 2012
De progressieve Vooruitgroep wijst de conclusies in het 9e manifest van de Gravensteengroep over Brussel scherp af. Deze groep betoogde dat niet het Vlaamse maar het Franstalig separatisme in Brussel het Belgisch evenwicht verbreekt. De staatshervormingsplannen versterken dat en kunnen dus beter niet doorgaan. Het de facto separatisme van de Franstalige Brusselaars dat Gravensteen meent waar te nemen, geeft volgens hen ook Vlaanderen het recht om het Belgische federaal model op de helling te plaatsen. De Gravensteenbenadering draagt volgens de Vooruitgroep niet bij aan daadwerkelijke oplossingen en is zelfs contraproductief. Een samenlevingsproject voor Brussel zal immers steeds moeten uitgaan van de sociale realiteit en daarbij niet alleen gepolitiseerde taal-en cultuurbelangen betrekken, maar vertrekken van de samenleving zoals ze is. De centrale stelling van de Gravensteners kan de toets van de werkelijkheid niet doorstaan.

Het volledig artikel kan je hier downloaden: Vooruitgroep opiniestuk 17.pdf

De Vooruitgroep over de herziene Maddens-doctrine: Boycot en chantage: het doel heiligt niet als de middelen niet deugen!

4 april 2011
Met zijn opiniestuk 'Waarom geen regering zonder de PS?' (DM 29/03/2011) probeert N-VA huisideoloog Bart Maddens zich opnieuw in de kijker te werken. Hij herhaalt er een these die hij eerder op 19 oktober in dezelfde krant had gelanceerd, namelijk 'Geen staatshervorming, geen PS in de regering'! Maar wel een rechts beleid zonder de PS, wellicht ook zonder meerderheid in Franstalig België. Hij voegt daar nu nog een tweede scenario aan toe, namelijk de voortzetting van de pseudo-regering van veel meer dan lopende zaken, die echter vanuit de Vlaamse deelstaat volledig zou worden gegijzeld, waarbij de Vlaamse regeringsleden en verkozenen in het federale parlement zich met instemming als feitelijke stromannen (en -vrouwen) van de Vlaamse regering zouden laten gebruiken. Dat is dan de manier om een feitelijke confederale structuur op te dringen, waarbij het federale beleidsniveau volledig door de deelstaten wordt geconditioneerd.

Het volledig artikel kan je hier downloaden: Vooruitgroep opiniestuk 16.pdf

Principes of willekeur? De Vooruitgroep verwerpt twee van de drie Gravensteenprincipes

15 maart 2011
De Gravensteengroep deed weer een opmerkelijke bijdrage tot het debat. Drie onderhandelingsprincipes zouden aan de basis moeten liggen van elk communautair overleg. Alle partijen worden opgeroepen ze te onderschrijven. Het eerste principe is het territorialiteitsbeginsel, dat wil zeggen dat de overheden zeggenschap hebben over alle personen op een gebied. Het tweede is dat van niet-inmenging of van een volledige soevereiniteit over dat gebied. Het derde “principe” is dat van de Brusselse uitzondering want hier geldt dan weer het territorialiteitsbeginsel niet en mag de inmenging van buitenuit weer wel. “Als Brussel de hoofdstad van de Belgische staat wil zijn, moet het zich schikken naar de democratische en solidaire principes van een Belgische confederatie of unie. Zoniet is er sprake van Brussels separatisme”. Indien die principes niet onverkort worden onderschreven – wat een zeer waarschijnlijke verwachting is – dan moeten de Vlaamse Parlementsleden eenzijdig de Belgische grondwet inzake de bescherming van de minderheden opzeggen en hun meerderheid van getal laten spelen. Wat een uitnodiging tot discussie over democratische principes moet zijn wordt zo een dictaat, onmiddellijk vergezeld van een sanctie indien men van een andere mening is. Eigenaardige verdediging van de democratie.

Geplaatst op De Wereld Morgen, 16 maart 2011, onder de titel "De Gravensteengroep behandelt Brussel als een kolonie".
Het volledig artikel kan je hier downloaden: Vooruitgroep opiniestuk 15.pdf

De staatshervorming: vragen en antwoorden

In zijn winternummer ondervroeg het Vlaams Marxistische tijdschrift verschillende progressieve organisaties, waaronder de Vooruitgroep, over de nakende staatshervorming.

Het volledig artikel kan je hier downloaden: vmt.pdf

Mag het ook over inhoud en niet alleen over taktiek gaan?

30 oktober 2010
Zelden heeft de Vooruitgroep zich mogen verheugen in zoveel belangstelling als voor het opiniestuk 'Geen Vlaams front in onze naam'. Hoewel: verheugen? Het stuk is vooral voorwerp geweest van kritiek op wat er niet in staat. De Vooruitgroep wordt aangevallen op bedoelingen die ze niet heeft. "Dat we zouden pleiten voor een cordon sanitaire rond de N-VA bijvoorbeeld", schrijft de Vooruitgroep.
Of dat we onderdeel zouden zijn van een georkestreerde campagne van een Belgischgezind links establishment, een campagne die zich vergist in timing en strategie, en daarmee in feite de tegenstander in de kaart speelt. De Vooruitgroep ziet in deze kritiek geen ontkrachting maar eerder een bevestiging van haar stelling, namelijk dat het nationalistisch perspectief het de facto uitgangspunt in het publieke debat is geworden.

Gevolg: elk politiek strijdpunt wordt op de as Vlamingen tegen Franstaligen geplaatst en tot een oorlogsscenario omgevormd, inclusief vijfde colonnes. Daarom zet de Vooruitgroep een paar flinke punten op de i.

Het volledig artikel kan je hier downloaden: Vooruitgroep opiniestuk 14.pdf

Geen Vlaams Front in onze naam

21 oktober 2010
In een impasse moet je even terug om eruit te geraken. En vooral niet dezelfde weg volgen als tevoren. En zie, in de krant van 19.10.10 worden twee alternatieve wegen aangedragen. Op pagina 14 staat de verklaring van ruim 200 “cultuurdragers” tegen het Vlaams Nationalisme van de NVA. Omdat het steunt op een enggeestig identiteitsbegrip. Omdat het een asociale agenda verbergt. Omdat het de Belgische sociale zekerheid op de helling zet. En daarnaast, op pagina 15, legt Bart Maddens, ja, die van de doctrine, een nieuw voorstel op tafel: het vormen van een rechtse regering met NVA, CD&V, Open-VLD en MR met de gedoogsteun van De Decker of de Parti Populaire van Modrikamen. Als een rechts programma in Vlaanderen niet via een radicale regionalisering van bevoegdheden en een afbouw van de federale staat kan, dan maar via het in handen nemen van de federale regering tegen een Waalse meerderheid in. Voor een politicoloog is dat geen erg sterke stelling, omdat het nog maar de vraag is of Didier Reynders samen met Modrikamen zo’n avontuur aandurft. Maar voor een politiek ideoloog is dat een zeer duidelijke stelling: het nationalisme dient vandaag in de eerste plaats de concurrentiecapaciteit van een regio en niet zozeer het welzijn van een bevolking.

Het volledig artikel kan je hier downloaden: Vooruitgroep opiniestuk 13.pdf

Reactie van Wouter Van Besien en de reactie van de Vooruitgroep

vanbesien.pdf

Interview met SPa-Rood

18 oktober 2010
De redactie van SP.a Rood stelde enkele schriftelijke vragen aan de Vooruitgroep.

Het volledig interview kan je hier downloaden: Interview SPa-Rood.pdf

Eigen schuld, dikke bult!

Passieve Franstaligen, onverantwoordelijke Brusselaars en de gepamperde onderklasse

17 september 2010
Op alle niveaus promoot de N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie) de mantra’s van responsabilisering en verantwoordelijkheid. Zowel de passieve Franstaligen, in slaap gewiegd in de hangmat van de PS-staat, als de onverantwoordelijke (Franstalige) Brusselaars die hun eigen huishouding niet op orde hebben en het geld over de balk gooien en de gepamperde onderklasse (mensen die leven van een vervangingsinkomen, die onbetaald werk verrichten,…) in Vlaanderen, dienen volgens de N-VA dringend op hun verantwoordelijkheden te worden gewezen. “Vrijheid bestaat maar als hij baadt in een cultuur van verantwoordelijkheid”, zo stelt De Wever op een N-VA studiedag. Maar wat zijn de contouren van die verantwoordelijkheid? Hoeveel elleboogruimte is er in onze huidige marktsamenleving, en welke instrumenten hebben instituties en personen daarvoor in handen? Het huidige discours van de N-VA onderstut door grove dichotomieën - ‘hardwerkende Vlamingen’ versus ‘de gepamperde Vlaamse onderklasse’; ‘onverantwoordelijke Franstaligen’ tegenover ‘hardwerkende Vlamingen’- verhult daarover meer dan het verheldert.

Het volledig artikel kan je hier downloaden: Vooruitgroep opiniestuk 12.pdf

Wat IJsland kan, kan Vlaanderen ook!

10 juli 2010
Het opvallendste kenmerk van deze verkiezingen is wellicht dat de standpunten van de N-VA bijna op geen kritiek stuitten. Alsof er op programma en ideologie niets af te dingen valt. Ook de progressieve partijen Groen! of SP.a konden of wilden geen ernstig tegenwerk bieden. Zij waren soms kritisch over de methode of over de haalbaarheid van enkele punten. Praktische bezwaren dus en geen principiële. Heeft de N-VA dan de ideale synthese geformuleerd die alle tegenstellingen tussen conservatief en progressief overstijgt in een nieuw maatschappijmodel dat iedereen tevreden stelt?

Het heet dat Bart De Wever het Vlaamse nationalisme ideologisch heeft vernieuwd: weg van de oude romantiek van het vendelzwaaien en de eed aan Vlaanderen, naar een rationeel discours dat over de essentie lijkt te gaan: onze sociaal-economische toekomst zelf vormgeven. Om het in marxistische termen te zeggen: een nationalisme dat zich toespitst op de infrastructuur van economie, rijkdom en werkgelegenheid meer dan op de superstructuur van taal en cultuur.
Mogen we er nu gerust op zijn dat onze belangen in veilige handen zijn? De Vooruitgroep heeft meer dan één reden om hieraan te twijfelen. Juist de ideologische premissen van het nieuw ogend civiele nationalisme, geschoeid op etno-culturele basis, voeden die twijfel.

Het volledig artikel kan je hier downloaden: Vooruitgroep opiniestuk 11.pdf

Ligt de toekomst van links enkel in Vlaanderen?

23 februari 2010
Met het startpunt van de analyse in het vijfde Gravensteenmanifest is de Vooruitgroep het alvast volmondig eens. Partijpolitiek links, hier onterecht vereenzelvigd met links als geheel, stelt amper nog structurele hervormingen voor en is ver meegegaan in de neoliberale politiek van privatiseren, dereguleren en liberaliseren. Het gebrek aan structurele maatschappijkritiek maakt politiek links niet tot een alternatief op het gangbare beleid. Dat geldt voor links in Vlaanderen, maar evenzeer voor links in heel Europa.
Voorbij dit punt lopen ons beider analyses echter uiteen.

Het volledig artikel kan je hier downloaden: Vooruitgroep opiniestuk 10.pdf

Hoe sociaal is het Vlaams regeerakkoord? Centrumlinks sociaal beleid of centrumrechts solidarisme?

17 juli 2009
De nieuwe Vlaamse regeringsmeerderheid is er ongemeen snel gekomen. De meerderheidspartijen zijn euforisch. Ook in de pers overheersen de positieve reacties. Caroline Gennez van de SP.a noemde het akkoord 'bijna perfect' en durft gewagen van een centrumlinkse coalitie. De overwinning van de N.VA heeft het beeld doen ontstaan van een democratisch nationalisme met een sociale inslag. Dat sociale beeld lijkt door het regeerakkoord bevestigd. Maar is dat ook zo? Zijn er voor Gennez en de haren zoveel redenen om de triomftrom te slaan? De Vooruitgroep denkt van niet.

Het volledig artikel kan je hier downloaden: Vooruitgroep opiniestuk 9.pdf

Heilige Vlaamse resoluties afwijzen!

29 juni 2009
Meer dan tien jaar geleden – op 3 maart 1999 – nam het Vlaamse parlement met een kamerbrede meerderheid vijf resoluties aan met de basisprincipes voor een volgende staatshervorming. Die resoluties zijn sindsdien bepalend voor de positie van de Vlaamse partijen bij onderhandelingen over een nieuwe staatshervorming, van de oranje-blauwe formatiegesprekken tot de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap. Het laat zich aanzien dat diezelfde resoluties na de verkiezingen weer dienst zullen doen als democratische legitimatie voor een nieuwe communautaire bokspartij. Wat staat er eigenlijk in die resoluties en hoe waardevol is dat? Voor de Vooruitgroep passen ze niet in een progressief politiek project en moeten ze door progressieve partijen en het sociaal middenveld beslist en definitief afgewezen worden. Hieronder leggen we uit waarom.

Het volledig artikel kan je hier downloaden: Vooruitgroep opiniestuk 8.pdf

Alleen banken redden of ook eens over politiek praten?

5 februari 2009
De financiële crisis is terug van nooit weg geweest. De Vlaamse overheid gaf een nieuwe kapitaalinjectie aan KBC, de oprichting van een ‘bad bank’ wordt druk besproken in de opiniepagina’s en het regent ontslagen. Volgens de Vooruitgroep schieten onze overheden en politieke partijen echter zwaar tekort in hun politieke taak. Hun aanpak is er een van technisch beheer van de crisis met als uiteindelijke doelstelling het redden van de neoliberale economische orde. Politiek in tijden van crisis mag volgens ons niet alleen om beheer draaien. Er is de maatschappelijke vraag over het soort beheer of beleid dat we willen. Welke keuzes zijn mogelijk? Wie krijgt wat? En wie betaalt?

Het volledig artikel kan je hier downloaden: Vooruitgroep opiniestuk 7.pdf

Afschaffing federaal stedenbeleid is geen goed deelakkoord.

28 januari 2009
Vlaams minister-president Peeters hamert erop: er moeten voor juni “deelakkoorden in de staatshervorming “ zijn. En dan wordt steevast verwezen naar het stedenbeleid. Er lijkt immers al afgesproken het federale grootstedenbeleid op te doeken en alle bevoegdheden naar de gewesten door te schuiven. Dat beantwoordt volledig aan een “Vlaams eis” en kan dus als een grote overwinning worden verkocht. Toch denken we niet dat dit akkoord zo goed is, noch voor de steden, noch voor het beleid. Het is een sterk voorbeeld van hoe de Vlaamse agenda te weinig rekening houdt met de verschillende schalen waarop beleid noodzakelijk is.

Het volledige artikel kan je hier downloaden: Vooruitgroep opiniestuk 6.pdf

Waar blijft de discussie over de staatshervorming? Graag wereldwijd deze keer…

21 oktober 2008
De ineenstorting van de financiële markten duwde de communautaire discussies abrupt weg van de voorpagina’s. Het communautaire gekibbel over de staatshervorming van het laatste jaar verbleekt in vergelijking met de ernst van de wereldwijde financiële crisis. Toch hebben deze discussies meer met elkaar te maken dan op het eerste gezicht lijkt. Ze gaan beiden over de rol van de staat in het creëren van welvaart en welzijn in de 21ste eeuw.

Het volledige artikel kan je hier downloaden: Vooruitgroep opiniestuk 5.pdf

Oproep van Nederlandstalige en Franstalige progressieven. Confederalisme : laatste halte voor de Splitsing?

9 september 2008
Onder impuls van Red De Solidariteit en de Vooruitgroep luiden syndicale verantwoordelijken, academici, mensen uit de culturele wereld en het verenigingsleven de alarmbel. De ondertekenaars van onderstaande tekst verwittigen dat confederalisme een laatste halte is voor splitsing. En een splitsing zal negatieve gevolgen hebben voor de overgrote meerderheid van de inwoners in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. (Deze oproep werd op 4 september 2008 gepubliceerd in De Standaard en Le Soir).

De volledige oproep kan je hier downloaden: oproeprdslvg.pdf

Appel commun de progressistes solidaires néerlandophones et francophones. Le confédéralisme : dernier arrêt avant la scission de la Belgique ?

le 9 septembre 2008
La proposition des partis nationalistes d’organiser les négociations communautaires entre les communautés flamande et française et non plus au sein du gouvernement fédéral modifie fondamentalement le caractère de la Belgique. Ce n’est plus l’État fédéral qui décide de ce qui pourra être transféré aux régions et communautés.

Suivez ce lien pour télécharger l'article: appelslsvg.pdf
(Cet appel a été publié dans Le Soir et De Standaard le 4 Septembre 2008.)

Welk Vlaanderen voor morgen?

4 augustus 2008
De Vooruitgroep bestaat uit progressieve intellectuelen en wil de huidige politieke impasse doorbreken door het communautaire debat in een ruimer kader te plaatsen. Wij vertrekken niet van het ‘eigen volk’-principe maar streven naar een zo breed mogelijke solidariteit tussen alle mensen. We stellen vast dat het regionaliseringsdebat in België niet erg verschilt van wat er elders in de wereld gebeurt en duidelijk verband houdt met de mondialisering. Het huidige kampdenken moet daarom worden verlaten. Om de inzet van het debat goed te begrijpen moeten we kijken naar de politieke, economische, culturele en sociale verschuivingen die bezig zijn.

Het volledige artikel kan je hier downloaden: Vooruitgroep opiniestuk 4.pdf

La Flandre que nous voulons

(Franstalige versie van de opinietekst "Welk Vlaanderen voor morgen")

Un discours alternatif de la Flandre : L’impasse politique située dans un cadre plus large.

le 4 août 2008
Nous, le groupe « Vooruit », sommes des intellectuels progressistes qui veulent sortir de l’actuelle impasse politique en situant le débat communautaire dans un cadre plus large. Nous réagissons au groupe ‘Gravensteen’, également progressiste, qui a rejoint le discours nationaliste. Nous ne partons pas du principe de l’« eigen volk », mais nous aspirons à une solidarité aussi large que possible. Nous constatons que le débat sur la régionalisation en Belgique ne se distingue pas trop de ce qui se passe ailleurs dans le monde et qu’il est incontestablement lié à la mondialisation. C’est pourquoi la pensée fractionnelle, en termes de fronts et de camps, doit être rejetée. Pour bien comprendre les enjeux du débat nous devons observer ce qui sous-tend les changements économiques, culturels et sociaux en Belgique et ailleurs.

Suivez ce lien pour télécharger l'article: La Flandre que nous voulons.pdf

Artikel Samenleving en Politiek

Uitgangspunt: globalisering en de hertekening van de solidariteitsmechanismen

7 mei 2008
De aanslepende nieuwe staatshervorming heropent het debat over de plaats van de Vlaamse eisen in een progressieve strategie. In een reactie op het manifest van de Gravensteengroep (De Standaard, 22/02/2008) plaatsten we het Vlaams regionalisme in de context van de neoliberale globalisering (De Standaard, 28/02/2008). Onze achterliggende bedoeling was het Vlaams regionalisme uit zijn puur Belgische context te lichten. Het houdt verband met een aantal politieke en economische processen die ver voorbij het Vlaamse en Belgische grondgebied liggen, ver voorbij argumenten van Vlamingen zus en Franstaligen zo, ver voorbij argumenten over typisch Belgische ziektes en vermeende Vlaamse eigenheden. Ons argument hoort minder thuis in de vertrouwde Belgische communautaire schema’s dan in de context van de hedendaagse wereldwijde politieke en economische verschuivingen die we globalisering zijn gaan noemen. Het vraagstuk van ‘de politieke gemeenschap’ en haar territoriale verankering is geen louter Belgisch probleem, maar deel van een wereldwijde zoektocht naar een nieuwe ruimtelijke en institutionele architectuur voor de geglobaliseerde solidariteits- en herverdelingsmechanismen van de 21ste eeuw.

Het volledige artikel kan je hier downloaden: SAMPOL.pdf

Meer solidariteit door sociale strijd

7 mei 2008
In haar tweede manifest schuift de Gravensteengroep politieke gelijkwaardigheid als voorwaarde voor sociaal-economische solidariteit naar voor. Na een veeleer filosofisch overzicht van de geschiedenis van het begrip solidariteit poneert de Gravensteengroep zonder meer dat de Vlaams-regionale schaal het geprivilegieerde niveau is voor de organisatie van die gelijkwaardigheid. Er kunnen serieuze vraagtekens geplaatst worden bij die vermeende specifieke Vlaamse sociale agenda. Is hier dan werkelijk meer sociale gelijkheid, is de loonspanning hier lager, is hier een politiek tegen de werkdruk, is het schoolsysteem hier minder selectief, zijn de huurprijzen hier lager, is hier minder fiscale fraude, worden de mensen zonder papieren hier beter bejegend, is hier minder racisme…? Solidariteit ontspruit volgens ons niet aan filosofische manifesten. Solidariteit komt voort uit de dagdagelijkse sociale strijd voor sociale, culturele, politieke en economische rechten en gelijkwaardigheid, een strijd die op 1 mei en op Rerum Novarum voor het voetlicht geplaatst en gevierd wordt. De Gravensteengroep zwijgt echter over de geglobaliseerde politiek-economische context waarin die strijd vandaag plaatsvindt. Logisch, want regionalisering is de laatste decennia zowat overal ter wereld het politieke en institutionele vehikel bij uitstek geworden voor de promotie van een niets ontziende en wereldwijde economische concurrentieslag. Het nationalisme staat vandaag ten dienste van de concurrentie en niet van de sociale gelijkheid. En die discussie ontlopen de Gravensteners.

Het volledige artikel kan je hier downloaden: Vooruitgroep Opiniestuk 3.pdf

Een progressieve gemeenschap heeft meerdere grenzen

2 mei 2008
In een reactie op de Gravensteengroep plaatsten we het Vlaams regionalisme in de context van de neoliberale globalisering (DS 28/02/2008). Onze bedoeling was om het Vlaams regionalisme uit zijn Belgische context te lichten en het verband te tonen met globale politieke en economische processen, ver voorbij argumenten van Vlamingen zus en Franstaligen zo. De Gravensteengroep duwde iedere kritiek in de vertrouwde communautaire schema’s waarin alle critici per definitie neo-belgicisten zijn en de Vlaamse regionaliseringsdynamiek een spontane uiting is van een eeuwenlang miskend Vlaams onderbewustzijn, gedragen door een volk dat al eeuwenlang voorbestemd is om zichzelf te besturen. Daarom een nieuwe poging om het debat van zijn oude gewaden te ontdoen en in de context van globalisering te plaatsen. Het vraagstuk van ‘de politieke gemeenschap’ is geen louter Belgisch probleem, maar is een onderdeel van een wereldwijde zoektocht naar de toekomstige institutionele architectuur voor de solidariteitsmechanismen van de 21ste eeuw.

Het volledig artikel kan je hier downloaden: Vooruitgroep Opiniestuk 2.pdf

Bovenstaand artikel werd ter publicatie aangeboden bij De Standaard en De Morgen, maar werd afgewezen. Pas na het tweede Gravensteenmanifest, werd onderstaande (licht gewijzigde versie) gepubliceerd in De Standaard van 2 mei.

Vlaams regionalisme is ook een neoliberaal globaliseringsproject

Twaalf academici reageren op De Gravensteengroep. 'Ze is blind voor de manier waarop zich op het politiek regionalisme een zuiver economisch liberaal regionalisme geënt heeft.' (Deze tekst kwam in De Standaard van 26/02/2008)

In 1904 werd de Gentenaar Edward Anseele de eerste socialistische volksvertegenwoordiger van ons land. Anseele werd niet verkozen door zijn Gentse achterban, maar wel door Franstalige arbeiders uit Luik. Deze Luikse arbeiders hadden ingezien dat ondanks de taalverwantschap met de toenmalige francofone economische elite en het gebrek daaraan met de Gentenaar, het toch Anseele was die het best hun belangen kon verdedigen. Dergelijke elementaire inter-nationalistische linkse reflex lijkt een deel van de linkerzijde heden ten dage te ontbreken.

Het volledige artikel kan je hier downloaden: Vooruitgroep Opiniestuk 1.pdf

Andere teksten

Hier vind je teksten die niet door de Vooruitgroep zijn geschreven, maar aansluiten bij de posities die wij verdedigen.

Het vermelden waard: Waarover socialisten een standpunt zouden moeten hebben

Jan Blommaert

25 maart 2011
De loden stilte
Ik ben niet de enige die van oordeel is dat de Sp.a een bijzonder onopgemerkte rit rijdt doorheen de regeringsonderhandelingen, of hoe men dit proces inmiddels ook mag noemen. Vele commentatoren hebben al gewezen op het gebrek aan herkenbare inbreng en profiel vanwege de partij in de gesprekken die ertoe doen, op het hoge grijze-muis gehalte van de onderhandelaars en op het feit dat de Sp.a op geen enkel punt gewicht in de schaal lijkt te werpen. De partij glijdt onopgemerkt mee met deze onderhandelingen die er geen zijn; ze participeert zonder profiel aan dit proces dat de geschiedenis ingaat als de meest beschamende politieke kermis aller tijden en aller landen, de meest indrukwekkende show van politiek onvermogen en politieke onkunde ooit door een generatie politici vertoond.

Het volledige artikel kan je hier downloaden: Het vermelden waard.pdf

Crise economique, crise institutionnelle et perspectives pour le mouvement social Belge.

Daniel Zamora

le 25 mars 2011
Une crise qui peut en cacher une autre…
Aujourd’hui, la grande majorité des médias et des analyses sur la situation Belge parle d’une « crise institutionnelle » ou d’une « crise communautaire ». Si cette dénomination pour la situation Belge n’est pas fausse, elle est cependant largement incomplète. En effet, bien qu’en apparence bloquée dans une crise d’une « réforme institutionnelle », la Belgique est loin d’être un îlot isolé des plans d’austérité et de la crise économique qui touche l’Europe. Elle ne fait pas exception.

Het volledige artikel kan je hier downloaden: Crise économique nationalisme.pdf

Tekstanalyse van het 1ste Gravensteenmanifest

Dirk Tuypens

4 augustus 2009
Op 22 februari publiceerde de Gravensteengroep, een genootschap van Vlaamse intellectuelen, het zogeheten Gravensteenmanifest. De groep, met Etienne Vermeersch als meest in het oog springend lid, levert met dit manifest een pleidooi voor de Vlaams nationalistische verzuchtingen die vandaag hoog op de politieke agenda staan. De tekst stelt ook uitdrukkelijk de Vlaamse onafhankelijkheid als uiteindelijke consequentie voorop.

Ik wil op dit manifest ( http://gravensteengroep.be/manifest.php ) reageren door stil te staan bij twee intenties die erin naar voor komen. Ten eerste ‘het doorbreken van oude vijandbeelden’ en ten tweede ‘het ontwikkelen van een progressief Vlaams nationalistische bijdrage tot het debat’.

Het volledige artikel kan je hier downloaden: dirktuypens.pdf

Bruxelles n’est pas le problème, c’est la solution.

Eric Corijn

le 13 mai 2009
Ah, Bruxelles… S’il n’y avait pas Bruxelles, que le monde serait plus simple. Que de problèmes. Pour les Flamands, parce qu’ils parlent Français, ne sont pas vraiment bilingues et aussi parce que c’est une trop grande ville. Pour les Wallons, parce que ce sont des libéraux et des bourgeois, parce qu’ils prennent trop du budget de la Communauté Française et aussi parce que c’est une trop grande ville. Bruxelles fait de l’ombre et en Belgique ça fait problème.

Het volledige artikel kan je hier downloaden: ericcorijn.pdf

Belgie heeft toekomst

13 mei 2009
Ondanks alle pogingen om verdeeldheid te zaaien en Vlamingen, Brusselaars en Walen tegen elkaar op te zetten blijft België voor ons een erg waardevol samenlevingsmodel. Als we er in België niet in slagen om samen te leven over de taal- en culturele grenzen heen, wat moet er dan van het Europese project worden? Hoe aanlokkelijk het ook lijkt om ons terug te plooien op de eigen groep met wie wij taal en cultuur delen, meer dan een vals gevoel van veiligheid zal ons dat niet opleveren. Samenleven in een democratische samenleving is samenleven in verschil: tussen Nederlandstalige en Franstalige, werknemer en werkgever, allochtoon en autochtoon, man en vrouw, hetero en holebi. Net dat verschil maakt onze samenleving dynamisch. Democratische instellingen zoals het parlement en het sociaal overleg werden ontworpen om aan het samenleven in verschil vorm te geven, met vrijheid, gelijkheid en solidariteit als basiswaarden. Het is een illusie te geloven dat men door de verschillen te verkleinen, door het land op te splitsen, meer democratie krijgt. Het tegendeel is waar. Zonder verschil, geen democratie.

Het volledige artikel kan je hier downloaden: belgietoekomst.pdf

Gelijkheid in Diversiteit. Het republikeins communautarisme van de beter opgeleide middenstander

Piet Saey

Doorgaans is een witboek een door de regering uitgegeven beleidsdocument. Het witboek “De eeuw van de stad. Over stadsrepublieken en rastersteden” is dat niet. Het is het werk van een Task Force, die in volle acamedische vrijheid heeft kunnen werken.

Bespreking van het witboek oorspronkelijk gepubliceerd in het VMT, 40 (2), 2006.
Het volledige artikel kan je hier dowloaden: gelijkheidindiversiteit.doc

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License